تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - جنگ بین ممز و فری باک پر کون و مصی خیگی
 

جنگ بین ممز و فری باک پر کون و مصی خیگی

نویسنده: fesho fesho

 

با اتحاد فری باک پر کون و مصی خیگی ام ام سیا حسابی ترسید و کناره گیری کرد و سجاد چشم فوتبالی هم کناره گیری کرد.
ممز برای اینکه پیروزی خود را حتمی کند با یاقی هایش به بیابان فرار کرد.رفتن ممز به بیابان ها باعث می شد کهه هم جای بیشتری برای قایم شدن داشته باشد هم بهتر به پیشرفت نظامی بپردازد.
(مقر فرماندهی ممز)
در این بین فری باک پر کون هم فقط به تقویت موتور می پرداخت تا تجهیزات نظامی ممز را منهدم کند.کمی هم پیشرفت کرد ولی ممز با یک فروند جت و میگ به پیشواز او رفت.
همه جا سخن از جنگ ممز و فری بود حتی خبرنگار فضوله هم از ممز یک جنرال ساخت و از فری باک پرکون یک یاقی و شورشی و پرچمش را همه جا پخش کرد.وسط این دو نفر را هم سجاد چشم فوتبالی را گذاشت تا تحریک شود و با اتمهایش به کمک ممز بیاید.
پرچم خبرنگار فضوله زیاد خوب نبود و حتی عکس هایش هم واقعی نبود ولی جنگ را
توصیف می کرد.(ممز از سمت راست،سجاد چشم فوتبالی،فری باک پر کون)
جنگ حدود سه ماه طول کشید تا اینکه نیرو های فری تمام شد و سجاد چشم فوتبالی هم آمد و یک اتم خواباند روی بیس فری و فری کامل تسلیم شد و خسارات جنگ را هم داد.
این شد که جنگ به خوبی و خوشی تمام شد.


 

() نظرات