تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - ممز و جنگ با هیتلر 3
 

ممز و جنگ با هیتلر 3

نویسنده: fesho fesho

 

پس از اینکه افراد ممز به هیتلریان رم کردند و هیتلر عقب نشینی کرد ممز به او خندید و هیتلر عصبانی شد.برگشت و با یک تیر یکی از یاقی های ممز را کشت.ممز هم عصبانی شد و با دندان هایش افراد هیتلر را کشت و این شد که دوباره جنگ در گرفت و ممز با دلاوری تمام بسیاری از افراد هیتلر را کشت اما برای پیروزی فقط وجود دو فرمانده را کم داشت که این دو فرمانده طبق قرار باید سه ساعت دیگر می رسیدند.اما فری باک پرکون یک دریای مصنوعی برای آنها ساخت و آنها شنا کنان به آنجا رسیدند و این شد که زود تر رسیدند.هیتلر هم که از هوا و زمین مورد حمله قرار می گرفت و نیمی از ارتشش نابود شدند تصمیم گرفت به پشت تپه ها فرار کند تا افراد موسولینی به او پپیوندن این شد که به پشت تپه ها فرارید و پس از نیم ساعت مقاومت ارتشش بازسازی شد و دوباره حمله کرد اما این بار ممز و ارتشش نبود هیتلر فکر کرد به مخفی گاه رفته اند پس با توپ و تانک و نارنجک چاله را سوزاند ولی هیچکس نبود که ناگهان بارا ممزی باریدن گرفت.از آسمان یاقی های ممز می بارید و این کمک نیروی عظیم پاختری (با همراه افرادشان کبوتر ها و زنبورها)(یاکریم)بود.آنها افراد ممز را بر آسمان ها برده بودند و حالا آنها را روی تانک ها توپ ها افراد هیتلر می انداختند.

 

() نظرات