تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - ادامه ممز و شهی دو ابر قدرت شمال و جنوب
 

ادامه ممز و شهی دو ابر قدرت شمال و جنوب

نویسنده: fesho fesho

 

...و ممز و شهی به عنوان دو ابر قدرت روبروی هم ایستادند.2_3 سال بعد ممز هواداران بسیاری از جمله کشور توپ فوتبال فروشان به ریاست سجاد چشم فوتبالی و کشور بشکه نفتی ها به ریاست مصی خیگی و قوی ترین دولت دولت روسیا به ریاست ممد سیا

در این وسط شهی هم به عنوان دولت زورگوز ببخشید زورگو کلی طرفدار داشت مثلا دولت آمو سیا به سرکردگی پدر ممد سیا بود که با یک نعره مصی 20 کیلو کم می کرد.

منو بخورپس از اینکه این عکس منتشر شد ممز با یک لشکر و مصی با 4852 توپ و تانک و میگ به شهی و امو سیا حمله کردند.و شبانه به همه جا شبیخون زدند و دوربینای شهی رو که با هوشون ماه رو رصد می کرد دزدیدن و بردن که باهاش تو قلعه امو سیا را ببینندزدی در ملع عام و این شد که شهی رم کرد...

                                ادامه دارد...

 

() نظرات